Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I.
Základní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky firmy xxxxxx, xxxxxx, na základě živnostenského listu vydaného dne xxxxx, xxxxxxx (dále jen prodávající) ,upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje vlasové kosmetiky, služeb a ostatních produktů, které s tím souvisejí.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku, pokud tak neuvádí výrobce, distributor přímo na výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje Prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Prodávající není plátcem DPH.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je xxxxxx, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


II.
Ceny zboží a objednávky:

1. Pro nákup v našem eshopu je nutná registrace.
2. Všechny ceny jsou smluvní a jsou uveřejněny na internetových stránkách prodejce.
3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem, odsouhlasením podmínek e-shopu a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě či jinou skutečnost prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
1. prostřednictvím elektronického obchodu
2. elektronickou poštou na adrese viz.kontakty
3. telefonicky na tel. číslech viz.kontakty

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. Zákazník má možnost kdykoli si prohlédnout svou objednávku v systému obchodu, nebo si ji vytisknout. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo Vám nebude jakýmkoli způsobem potvrzena v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.


III.
Otevírací doba:

Objednávky přes internetový obchod nebo emailem je možno podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV.
Platební podmínky:

1. Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou, nebo Českou poštou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
2. Hotovost - platba při osobním převzetí zboží. Podmínkou je telefonická domluva s dodavatelem.
3. Předběžná platba ( převodem ) – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

V.
Záruční podmínky a reklamace :

Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.
Délka záruky v měsících je uvedena přímo na výrobku , na záručním listu nebo dle zákoných záručních podmínek. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus se záruční doba prodlužuje jako na nový výrobek. Kupující dostane reklamační protokol či potvrzený servisní list, kde bude popsáno řešení závady. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů provozovatelem se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

Převzetí zboží:
Zákazníkovi nebo příjemci je doporučeno zboží při převzetí zásilky zkontrolovat , zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady , oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli , ČP , nebo pracovníkovi , který je povinen sepsat zápis o škodě .

Záruky a reklamace
1. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.
2. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je doklad – faktura.
3. Zákazník na vlastní náklady dopraví reklamované zboží dopravit do sídla firmy dodavatele (osobně, poštou nebo přepravní službou). Za poškození zboží zaslaného v neodpovídajícím obalu nese odpovědnost zákazník.
4. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu. U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, použité či jinak znehodnocené. Zboží musí být doručeno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána čáska odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. (viz odstavec VII. Obchodních podmínek)

Zánik záruky
1. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí záruční doba.
2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě(tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem), nebo porušením obchodních podmínek v bodě 4 odst. VII .
3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí.

.
VI.
Odběr a dodání zboží:

1. osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
2. zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat na dobírku Českou poštou či jinou společností. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zákazníkovi je doporučeno bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s přepravcem škodní protokol a jeho kopii do 24 hodin doručit poštou, osobně nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není možné brát zřetel.

Zákazníkovi je doporučeno bezprostředně při dodání překontrolovat sériová čísla zboží, produktu pokud jsou uvedena záručním listu , faktuře a v případě jakékoliv nesrovnalosti okamžitě informovat prodávajícího viz.kontakty.


VII.
Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele:

Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobním odběrem (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1. Odeslat dopis (nejlépe e-mailem prodávajícímu ) s textem:
„Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury, nebo ojednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...".
Datum a podpis.
2. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě neobdržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
a) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
b) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
c) na dodávku spotřebního zboží (jako např. spotřební materiál a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí
5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).


VIII.
Bezpečnost a ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


IX.
Dodací podmínky:

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží a na možnostech přepravce. V převážné většině případů je zboží odesíláno do 3 pracovních dnů .

V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky nebo formou emailu.

Způsob a cena doručení zboží
1. osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) nebo statutární orgán společnosti.
2. zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat na dobírku smluvním přepravcem. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Zákazníkovi jsou účtovány odpovídající náklady na dopravu a o jejich výši je informován již ve formuláři odeslání objednávky.

Kupujícímu je doporučeno bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Dále je doporučeno bezprostředně při dodání překontrolovat sériová čísla zboží pokud jsou uvedena v záručním listu a v případě jakékoliv nesrovnalosti okamžitě informovat prodávajícího viz.kontakty.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není možné brát zřetel.


X.
Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2011