Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Podmínky vrácení peněz

Podmínky vrácení peněz

Záruční podmínky a reklamace :
Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.
Délka záruky v měsících je uvedena přímo na výrobku , na záručním listu nebo dle zákoných záručních podmínek. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus se záruční doba prodlužuje jako na nový výrobek. Kupující dostane reklamační protokol či potvrzený servisní list, kde bude popsáno řešení závady. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů provozovatelem se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

Převzetí zboží:
Zákazníkovi nebo příjemci je doporučeno zboží při převzetí zásilky zkontrolovat , zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady , oznámí tuto skutečnost bez odkladu zasílateli , ČP , nebo pracovníkovi , který je povinen sepsat zápis o škodě .

Záruky a reklamace
1. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.
2. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je doklad – faktura.
3. Zákazník na vlastní náklady dopraví reklamované zboží dopravit do sídla firmy dodavatele (osobně, poštou nebo přepravní službou). Za poškození zboží zaslaného v neodpovídajícím obalu nese odpovědnost zákazník.
4. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu. U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, použité či jinak znehodnocené. Zboží musí být doručeno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána čáska odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. (viz odstavec VII. Obchodních podmínek)

Zánik záruky
1. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí záruční doba.
2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě(tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem), nebo porušením obchodních podmínek v bodě 4 odst. VII .
3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí.

.
Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele:
Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobním odběrem (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1. Odeslat dopis (nejlépe e-mailem prodávajícímu ) s textem:
„Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury, nebo ojednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...".
Datum a podpis.
2. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě neobdržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
a) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
b) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
c) na dodávku spotřebního zboží (jako např. spotřební materiál a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí
5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).